สร้างบ้าน

Home \ สร้างบ้าน
Jun 07

สร้างบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันนั้นการสร้างบ้านนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนตามวิธีของการสร้างของผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้าน แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนิยมสร้างบ้านที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติ โดยจะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีด้วยกันอยู่สองประเภทหลักๆ คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีมาสร้างบ้าน และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยแบ่งได้ดังนี้