ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เตรียมจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

Home \ บ้านมือสอง \ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เตรียมจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

กระทรวงการคลังเตรียมออกกฏหมายใหม่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลบ้านใหม่และบ้านมือสอง เพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น จากการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งหลังจากเกิดเหตุการวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นั้น เพื่อรวบรวมข้อมูล การสำรวจ การวิจัยตลาดบ้านมือสอง โดยนำมารายงานให้กับภาครัฐเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาไปจัดทำนโยบาย และวางแผนในอนาคต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคประชาชนและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการลงทุน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี

โดยทั้งนี้กระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะยกระดับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแผนการดำเนินการให้เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับ ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งนอกจากนี้แล้วการรวบรวมข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านใหม่แล้ว ในต่อไปจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบ้านมือสอง รวมถึงการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และจัดการข้อมูลในส่วนของโรงแรมอีกด้วย

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นนิติบุคคล จะมีขั้นตอนร่างกฏหมายจัดตั้ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะถูกโยกย้ายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของธอส. แทนแต่ยังทำหน้าที่เดิมอยู่ และถ้าหากจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถย้ายมาเป็นพนักงานฯได้หรือจะยังคงเป็นพนักงาน ธอส ตามความสมัครใจ

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอยู่หลายเท่าตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นตามมา และมีความเชื่อมั่นทำให้ผู้บริโภคต้องการจะตัดสินใจซื้อบ้าน จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้เชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตและขยายเพิ่มมากขึ้นกว่า 5% และจากการปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสำหรับ ข้าราชการ บุคลากร และหน่วยงานของรัฐแล้วนั้น โดยการปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ ผ่านโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในปัจจุบัน ธอส. จะยังขยายการปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการต่อไปอีก หลังจากที่ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อกลุ่มนี้เป็นเวลานาน โดยจะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือสตาร์ทอัพในธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง โดยจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นโครงการนำร่องไปก่อน เพื่อที่จะเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเพิ่มมากขึ้น

RELATED POSTS